Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SOFA PARTNERS, s.r.o

1. PREAMBULA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločností SOFA PARTNERS, s.r.o upravujú podmienky, za akých spoločnosť SOFA PARTNERS, s.r.o ako predávajúci predáva kupujúcim tovar.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1  Predaj a kúpa Tovaru sa uskutočňuje na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej na konkrétnu dodávku tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. 

2.2  Pred uzatvorením každej Kúpnej zmluvy je potrebné, aby kupujúci objednal tovar objednávkou v písomnej podobe (ďalej ako „objednávka“). Objednávka sa stane záväznou pre kupujúceho momentom jej podpísania.       

2.3  Záväzná Objednávka obsahuje: 
- názov a presné zloženie tovaru 
- počet kusov tovaru 
- názov a farbu poťahovej látky 
- cenu tovaru uvedenú s DPH 
-  dátum vystavenia objednávky 
- označenie (napr. meno, priezvisko, adresa  bydliska, resp. obchodné meno, sídlo a IČO) a podpis kupujúceho 

2.4  Predávajúci je oprávnený odmietnuť akúkoľvek objednávku kupujúceho, a to aj bez udania dôvodu, avšak je povinný kupujúceho informovať o neakceptovaní objednávky. V prípade akceptovania objednávky predávajúci podpíše objednávku. Za akceptovanie objednávky sa považuje aj vyhotovenie faktúry na prijatú zálohu alebo iného rozpisu platieb na úhradu zálohy a kúpnej ceny. 

2.5  Momentom akceptovania objednávky zo strany predávajúceho sa Kúpna zmluva na tovar uzatvorená podľa týchto VOP považuje za uzatvorenú.

2.6  Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu za Tovar v dohodnutej čiastke, ktorú je kupujúci povinný uhradiť v určenej dobe. V takom prípade je objednávka pre predávajúceho záväzná a Kúpna zmluva uzatvorená, najskôr až momentom pripísania dohodnutej výšky zálohy na účet predávajúceho, resp. uhradením zálohy v hotovosti na predajných miestach spoločnosti SOFA PARTNERS, s.r.o, a to vždy až po akceptovaní objednávky predávajúcim. Ak kupujúci neuhradí požadovanú výšku zálohy včas (najneskôr však do 7 dní od uzatvorenia objednávky), na objednávku kupujúceho sa ďalej neprihliada.

2.7  Všetky položky tovaru sa pre účely Kúpnej zmluvy považujú za kupované samostatne za podmienok podľa týchto VOP bez vzájomnej súvislosti, pričom v prípade, ak kupujúci uplatninárok z vád tovaru k niektorej položke, Kúpna zmluva je vo vzťahu k zvyšným položkám tovaru nedotknutá. 

3. DODANIE TOVARU 

3.1  Predávajúci pred objednaním tovaru informuje kupujúceho o konkrétnej dodacej lehote tovaru, pričom tento termín je zväčša uvedený aj v objednávke. Doba dodania je  zväčša 10-14 týždňov, pokým predávajúci neuvedie inak, písomne do objednávky. Objednávky sa zadávajú do výroby vždy utorok nasledujúci týždeň. 

3.2  Predávajúci nemusí splniť dodaciu lehotu, ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe prekážky neodvrátiteľnej, nepredvídateľnej a nezávislej na vôli predávajúceho, a to najmä, ak dodávateľ materiálu či komponentov bez predošlého oznámenia zastavil výrobu, v prípade poškodenia tovaru počas zabezpečenej prepravy od výrobcu k predávajúcemu, v prípade živelných udalostí alebo inej prekážky nezavinenej predávajúcim. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať a spoločne dohodnúť nový termín dodávky. 

3.3  V období vianočných sviatkov, Nového roka, letných prázdnin, celozávodnej dovolenky( zväčša posledné 2 týždne júlové, prvý týždeň augustový) je predávajúci oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu o najviac 3 týždne. Predávajúci o tomto predĺžení kupujúceho včas informuje. 

3.4  V prípade, ak predávajúci nemôže dodržať dodaciu lehotu podľa uzatvorenej objednávky, musí túto skutočnosť kupujúcemu bezodkladne oznámiť spolu s uvedením odhadu lehoty, v ktorej bude tovar dodaný. 

3.5  Dodacia lehota je splnená dňom, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu (telefonicky, e- mailom, písomne alebo inak) vyrobenie tovaru a jeho pripravenosť k odberu. 

3.6  Kupujúci je povinný odobrať tovar do 7 dní odo dňa, kedy bol informovaný, že je tovar vyrobený a pripravený na sklade k odberu. Pri dlhšom skladovaní sa môže niektorá časť sedacej súpravy zdeformovať (pamäťová pena, perinky, poťahový materiál), v tomto prípade predávajúci nemôže uznať oprávnenosť nárokov z vád. Ak si kupujúci neprevezme tovar do stanovenej lehoty, môže mu byť účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 7,00 EUR ( vrátane DPH) / deň.

3.7  Predávajúci súčasne s oznámením vyrobenia tovaru a oznámením pripravenosti jeho odberu vyzve kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru (resp. kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zálohu). Tovar je možné prevziať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu za tovar do 30 dní od oznámenia o pripravenosti kompletného tovaru k odberu, predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a následne umiestniť tovar do voľného predaja tretím osobám. Predávajúci má v takom prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z predajnej ceny objednaného a neprevzatého tovaru. Predávajúci je oprávnenýzapočítať nárok na zmluvnú pokutu s povinnosťou vrátiť zálohu (ak bola záloha kupujúcim uhradená). 

3.8  Predávajúci vystaví za tovar kupujúcemu faktúru, príjmový doklad o zaplatení, prípadne doklad z registračnej pokladne. Tieto doklady predloží kupujúci na preukázanie kúpy tovaru v prípade uplatnenia nárokov z vád. 

3.9  Prevzatie Tovaru potvrdí kupujúci podpisom na Preberací protokol vystavený spoločnosťou SOFA PARTNERS, s.r.o.

3.10  Náklady na prepravu výrobku z miesta predaja znáša kupujúci. 

3.11  Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na preprave prostredníctvom tretej osoby, pričom cena za prepravu bude stanovená podľa aktuálneho cenníka, o ktorej bude predávajúci kupujúceho informovať. 

4. VLASTNÍCKE PRÁVO 

4.1  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny za tovar. 

4.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho po uplynutí 7 dní odo dňa, kedy bol kupujúci informovaný, že tovar je pripravený na odber na dohodnutom mieste alebo momentom, kedy si kupujúci odoberie tovar (vrátane odovzdania externému prepravcovi), podľa toho, čo nastane skôr. 

4.3  Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovar dôkladne obhliadnuť a uplatniť prípadné vady, ktoré má tovar v čase prevzatia. Predávajúci neprizná kupujúcemu nároky z vád tovaru, v prípade, ak kupujúci zistí alebo ohlási vady neskôr ako bezodkladne po dodaní tovaru. 

5. ZÁRUKA A SPÔSOB REKLAMÁCIE 

5.1  Predávajúci poskytuje na tovar štandardne záruku v trvaní 24 mesiacov s výnimkou tovaru, pri ktorom je výslovne uvedená dlhšia záručná doba, použitom tovare podľa bodu 5.2 týchto VOP a Tovare podľa bodu 6 týchto VOP. 

5.2  V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy na použitý tovar platí, že predávajúci a kupujúci si dojednali kratšiu záručnú dobu v trvaní 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady použitého tovaru, ktoré vznikli používaním alebo opotrebením pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. 

5.3  Záručná doba začína plynúť v deň, kedy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare (bod 4.2 týchto VOP). 

5.4  Štandardná záručná doba sa vzťahuje na celý tovar vrátane vrchného materiálu (látka, koža). 

5.5  Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v záručnej dobe a spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje aj na skryté vady na tovare. Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru v prípadoch uvedených v článku 6 týchto VOP. 

5.6  Vady tovaru je potrebné predávajúcemu neodkladne oznámiť vyplnením reklamačného listu podľa pokynov na webovej stránke spoločností SOFA PARTNERS, s.r.o (www.sofapartners.sk), prípadne osobne u predávajúceho (v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený) a predložiť doklad o zakúpení a zaplatení tovaru. 

5.7  Estetické vady ako napr. odretá noha, alebo akékoľvek viditeľné poškodenia, ktoré sú hneď od výroby, alebo vzniknuté prepravou je nevyhnutné uplatniť bezodkladne po prevzatí tovaru. 

5.8  Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, je povinný tovar doručiť do ktorejkoľvek predajne predávajúceho a umožniť tak predávajúcemu posúdenie uplatnených nárokov, resp. určenie spôsobu vybavenia a samotné vybavenie uplatnených nárokov z vád. Predávajúci po dohode s kupujúcim môže, za účelom predbežného posúdenia uplatneného nároku, vyslať ku kupujúcemu servisného pracovníka, avšak to výlučne v prípade, ak sa tovar, ku ktorému sa uplatňujú nároky z vád, nachádza na území Slovenskej republiky. 

5.9  Všetky ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán z vád Tovaru sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Reklamačný formulár Reklamačný formulár
Súbor na stiahnutie

6. VÝLUKY ZO ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

6.1 Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru, ak: 
- bol Tovar poškodený prepravou kupujúcim; 
 - bol Tovar mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po 

prevzatí Tovaru; 
- bol Tovar umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí; 
- bol Tovar umiestnený vo verejných priestoroch; 
- bol Tovar zašpinený alebo neodborne vyčistený; 
- bol Tovar poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie; 
- bol Tovar znehodnotený nadmerným zaťažením ložných, sedacích a podrúčkových plôch 

čalúneného nábytku; 
- bol Tovar znehodnotený nevhodným zaťažením, 
- bol Tovar umiestnený v blízkosti tepelného zdroja, čím došlo k jeho poškodeniu; 
- bol Tovar poškodený od domácich zvierat; 
- bol Tovar vystavený slnečnému žiareniu, čím došlo k farebným zmenám na výrobku; 
- kupujúci sám odstráni textíliu na závesnom kovaní; 
-  Kupujúci sám poškodí polohovacie a výsuvné mechanizmy nesprávnym zaobchádzaním (sadanie na podrúčku vo vyklopenom stave) a následne boli takýmto spôsobom zdeformované 
-  bol Tovar znehodnotený nesprávnym zaobchádzaním elektrických častí sedacej súpravy, napr. nadmerným zaťažením pri manipulácii s výsuvom 
-  bol Tovar znehodnotený vlastným odevom, ktorý zanechá škvrny na koži a bledých látkach 
-  bol Tovar znehodnotený chemikáliami. 

6.2  Predávajúci výslovne uvádza, že z charakteru tovaru ako ručne vyrábaného výrobku (nie pomocou sériovej strojovej výroby) pozostávajúceho z mnohých častí, pričom viaceré z nich obsahujú mäkké prvky, nie je možné, ani pri zachovaní maximálnej odbornej starostlivosti a precíznosti, dosiahnuť absolútnu presnosť vyhotovenia výrobku a z tohto dôvodu sa odchýlka menšia ako 2 cm na každom komponente nepovažuje za vadu tovaru. Všetky rozmery tovaru uvedené v akýchkoľvek materiáloch sú iba orientačné. 

6.3  Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prirodzené starnutie a opotrebovanie tovaru ako aj na mierny rozdiel odtieňov látky voči odtieňu vzorkovnice. 

6.4  Pre odstránenie pochybností sa za vadu tovaru výslovne nepovažuje: 
-  ak je na zakúpenej sedacej súprave vyrobenej z kože tvar a forma opierok mierne odlišná ako na výrobku vystavenom v predajni;  
- ak sa na koži vyskytnú „jazvy“, keďže ide o prirodzenú vlastnosť kože ako prírodného materiálu; 
- ak sa pri zakúpení sedacej súpravy s polohovateľnými podrúčkami a opierkami materiál krčí, alebo mení svoj tvar a formu jedná sa o bežný jav, nakoľko materiál si na určitých miestach vyžaduje vôľu. Na zaoblených a zakrivených častiach, hlavne polohovateľných, sa môžu vyskytnúť záhyby, spôsobené rôznou hrúbkou a kvalitou poťahového materiálu. Typické pre tenšie a pružnejšie poťahové materiály; 
- rozdielna tvrdosť sedáku pri rohovom komponente a 2-3 sedovom komponente. Rohový komponent je tvorený pevným epedom, pripojiteľné 2-3 sedové komponenty sú tvorené pamäťovou penou/perinkami s vlnovcami; 
- výškový rozdiel medzi sedacou časťou sedacej súpravy a opierok, ktorý vznikol v dôsledku nerovnej podlahy u kupujúceho; 
- farebné odchýlky na poťahovom materiály, alebo rozdiel pri výške kovaní a štepovaní, ktoré sa môžu vyskytnúť pri následnom doobjednaní ďalších častí sedacej súpravy; 
- vŕzganie kovového rozkladacieho mechanizmu je spôsobené trením kovových plôch o seba, čo je bežnou vlastnosťou kovových materiálov; 
- tovar, ktorého súčasťou je komponent z moreného dreva vykazuje rozdielne odtiene spôsobené štruktúrou dreva; 
- ak sa pri sedacej súprave s rozkladom vyskytne jemné buchnutie kovania a nepatrný pohyb sedákov pri dosadaní. Tento sprievodný jav vzniká z dôvodu, že v koľajničkách posuvného- mechanizmu je umiestnený plastový jazdec, ktorý potrebuje vôľu. Je to však prirodzený jav tohto modelu; 
- mierne vŕzganie sedacej súpravy, ktoré môže spôsobovať uvoľnenie závesných plechov, ktoré je možné odstrániť tak, že sedaciu súpravu rozpojíte a závesné plochy jemne priklepnete. Nikdy neodstraňujte látku na závesných plochách, zabraňuje vŕzganiu sedacej súpravy; 
- ak po vyhladení rukou zostane vlnenie do 1,5 cm pri poťahových materiáloch ako je látka  a pri koži zostane vlnenie do 2,5 cm (typické pre väčšie plochy); 
- mierne nadvihnutie sedákov na kovových konštrukciách, nakoľko nie sú pevne pripevnené na kostru sedacej súpravy. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

7.1 Tieto VOP a jednotlivé Kúpne zmluvy uzatvorené podľa týchto VOP sa spravujú Obchodným zákonníkom. Všetky spory vyplývajúce z Kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP, vrátane sporov o platnosť jednotlivých Kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP a sporov o platnosť týchto VOP, budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky. Bod 8 týchto VOP týmto bodom nie je dotknutý a má prednosť pred aplikáciou tohto bodu. 

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOTREBITEĽSKÝCH VZŤAHOCH 

8.1  V prípade, ak je kupujúci fyzická osoba – nepodnikateľ, resp. v prípade, ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, nekoná pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti, považuje sa kupujúci za spotrebiteľa (ďalej ako „Spotrebiteľ“) a uzatvorená Kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Spotrebiteľské kúpne zmluvy“). 

8.2  Na Spotrebiteľské kúpne zmluvy sa aplikujú okrem ustanovení Kúpnej zmluvy a ostatných ustanovení týchto VOP aj ustanovenia tohto článku VOP. V prípade, ak sú ustanovenia tohto článku VOP v rozpore s inými ustanoveniami týchto VOP, má vždy prednosť ustanovenie tohto článku VOP. 

8.3  Ustanovenia tohto článku sa neaplikujú na iné Kúpne zmluvy ako na Spotrebiteľské kúpne zmluvy. 

8.4  Práva a povinnosti Zmluvných strán z vád tovaru sa, okrem týchto VOP, spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

8.5  Spotrebiteľské kúpne zmluvy sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Všetky spory vyplývajúce zo Spotrebiteľských kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP, vrátane sporov o platnosť jednotlivých Spotrebiteľských kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP a sporov o platnosť týchto VOP, v prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky. Ustanovenia tohto článku o Alternatívnom riešení sporov týmto nie sú dotknuté. 

8.6  V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho uplatnenia vád z tovaru alebo v prípade, že sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci akokoľvek inak porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo zaslať predávajúcemu žiadosť o nápravu. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej ako „Alternatívne riešenie sporov“). 

8.7  Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. 8.8  Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

8.9  Spotrebiteľ môže podať návrh subjektu Alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) alebo môže použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

8.10  Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie Alternatívneho riešenia sporov maximálne do výšky 5,00 EUR (suma vrátane DPH). 

8.11  Všetky ostatné práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa v súvislosti s Alternatívnym riešením sporov sa riadi ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. 

9. DORUČOVANIE

9.1  Všetky podania a oznámenia Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Kúpnych zmlúv budú uskutočnené písomne (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a budú zaslané doporučene poštou na adresy Zmluvných strán uvedené na faktúre, pokiaľ Zmluvná strana písomne neoznámi inú adresu na doručovanie písomností alebo jej zmenu druhej Zmluvnej strane, resp. pokiaľ zmena adresy nevyplýva zo zápisu vo verejne dostupnom registri na internete (www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk). Písomnosť je rovnako možné osobne doručiť Zmluvnej strane na predajniach SOFA PARTNERS, s.r.o, v ktorej bola spísaná objednávka. 

9.2  Akékoľvek také oznámenia alebo dokumenty sa budú považovať za doručené: 

9.2.1  ak boli doručené osobne alebo kuriérom, v deň ich doručenia alebo odoprenia prevzatia; 

9.2.2  ak boli odoslané poštou, v deň ich skutočného doručenia (prevzatia adresátom v odbernej lehote) alebo v deň, kedy sa odosielateľovi vrátil ako neprevzatý v odbernej lehote (odberná lehota nesmie byť kratšia ako 5 dní). 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnych zmlúv uzatvorených predávajúcim a kupujúcim ako časť obsahu týchto Kúpnych zmlúv. 

10.2  Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.02.2022 a aplikujú sa na všetky Kúpne zmluvy, uzatvorené na základe akceptácie objednávok, ktoré boli kupujúcim urobené (a následne zo strany predávajúceho akceptované) po nadobudnutí platnosti a účinnosti VOP. 

10.3  Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. 

10.4  Ustanovenia týchto VOP sa neaplikujú na vzťah vzniknutý uzatvorením jednotlivej Kúpnej zmluvy iba v prípade, ak Zmluvné strany písomnou dohodou výslovne vylúčia aplikáciu niektorého konkrétne uvedeného ustanovenia VOP. 

V Topoľčanoch dňa 13.01.2023     
Spoločnosť SOFA PARTNERS, s.r.o

KONTAKT

Sofa Partners s.r.o.
Radlinského 448/14
955 01 Topoľčany

IČO: 46 416 641

Predajňa Nitra
Bratislavská 35, Nitra

PODPORUJEME PLATBY

SLEDUJTE NÁS